Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Molar Extraction and Immediate Implant Placement

Αναπαραγωγή Βίντεο

Molar Extraction and Immediate Implant Placement
Endodontic Failure,Extraction of Molar with separation of three Roots first,
Immediate Implant Placement with Autograft and Xenograft, Notice the Gain Height of Mucosa Line

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης